POLITYKA PRYWATNOŚCI
obowiązuje od 01 sierpnia 2020 r.


Senior na Plus sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Chorzowskiej 44C, KRS 0000831309, NIP:6312689954, REGON: 385486139, właściciel strony www.seniornaplus.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników korzystających z przedmiotowej witryny.


Celem realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych użytkowników w trakcie korzystania ze strony internetowej, w szczególności z internetowego formularza rekrutacyjnego oraz formularza kontaktowego, Senior na Plus przyjmuje i publikuje niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności.
Polityka Prywatności określa w jaki sposób Senior na Plus dba o dane osobowe i prawa użytkowników strony
internetowej www.seniornaplus.pl.
 

 1. Słownik pojęć

  Formularz kontaktowy – formularz za pomocą którego użytkownicy strony mogą skontaktować się z Senior na Plus w sprawie rekrutacji, ofert, współpracy biznesowej oraz przetwarzania danych osobowych podając swoje dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, wyrażając przy tym w sposób dobrowolny zgodę na przetwarzanie danych w celu prowadzenia korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms oraz w celu otrzymywania telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Senior na Plus, jak również inne dobrowolne zgody.

  Formularz rekrutacyjny - formularz, za pomocą którego użytkownicy strony mogą zgłosić chęć udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Senior na Plus podając swoje dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, znajomości języka obcego, wykształcenia, doświadczenia w opiece nad osobami starszymi, wyrażając przy tym w sposób dobrowolny zgodę na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia obecnego lub przyszłych procesów rekrutacji, jak również inne dobrowolne zgody.

  Kandydat - pełnoletnia osoba fizyczna, która korzystając ze strony www.seniornaplus.pl wypełnia internetowy Formularz rekrutacyjny. W sposób dobrowolny wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia obecnego lub przyszłych procesów rekrutacji (jak i również inne dobrowolne zgody). Formularz ten wysyła do Senior na Plus celem wzięcia udziału w rekrutacji.

  Inny użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzystając ze strony www.seniornaplus.pl wypełnia internetowy Formularz kontaktowy. W sposób dobrowolny wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu prowadzenia korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms oraz w celu otrzymywania telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Senior na Plus, jak również inne dobrowolne zgody oraz wysyła go do Senior na Plus.

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Senior na Plus - Senior na Plus sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Chorzowskiej 44C, KRS:0000831309,NIP: 6312689954, REGON: 385486139
 2. Administrator Danych
  Administratorem danych osobowych jest: Senior na Plus sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Chorzowskiej 44C, KRS:0000831309,NIP: 6312689954, REGON: 385486139. Informujemy, że W razie pytań można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@seniornaplus.pl

 3. Przetwarzanie danych osobowych
  Senior na Plus za pośrednictwem strony internetowej www.seniornaplus.pl przetwarza dane osobowe w różnym zakresie, w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1) Obecna rekrutacja oraz przyszłe procesy rekrutacyjne - wypełnienie i wysłanie Formularza rekrutacyjnego podane przez Kandydata dane dotyczące imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, wykształcenia, wykonywanego zawodu, stopnia znajomości języka obcego, doświadczenia podane w Formularzu rekrutacyjnym są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W zależności od udzielonej przez Kandydata zgody dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji lub w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  2) Cele marketingowe
  Podane przez Kandydata lub Innego użytkownika w Formularzu rekrutacyjnym lub Formularzu kontaktowym dane osobowe dotyczące imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, są przetwarzane w celach marketingowych, tj. jak np. otrzymywanie newsletteru i innych informacji handlowych od Senior na Plus. Dane osobowe Kandydata lub Innego użytkownika przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  3) Prowadzenie korespondencji i kontakt telefoniczny – Formularz kontaktowy
  Podane przez Innego użytkownika dane osobowe dotyczące imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w Formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu prowadzenia z nim korespondencji lub otrzymywania telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Senior na Plus. Dane osobowe Innego użytkownika przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4) Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń
  Podane przez Kandydata lub Innego użytkownika dane dotyczące imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia oraz egzekucji roszczeń. Dane osobowe Kandydata lub Innego Użytkownika przetwarzane będą w oparciu o prawnie uzasadniony interes Senior na Plus (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 4. Udostępnianie danych osobowych

  Dane osobowe Kandydatów są przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1) Podmiotom powiązanym z Senior na Plus,

  2) Podmiotom, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania procesu rekrutacji np. klientom poszukującym opiekuna lub partnerom, którzy współpracują z Senior na Plus przy obsłudze klientów mających zapotrzebowanie na usługi opieki. Dane osobowe Kandydatów lub Innych użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się one o ich podanie do Senior na Plus.

 5. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe Kandydatów przechowane są przez okres realizacji rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji pozostają w bazie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji lub na cele marketingowe będą one przetwarzane przez okres prowadzenia działalności przez Senior na Plus, a w przypadku wycofania zgody do momentu złożenia przez Kandydata oświadczenia w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w zakresie, w jakim nastąpiło wycofanie zgody tj. w zakresie poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, oraz niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia przez Senior na Plus.

  Dane osobowe Innych użytkowników, którzy wypełnili formularz Kontaktowy przechowane są przez okres niezbędny do zakończenia prowadzenia korespondencji lub rozmów telefonicznych. W przypadku wyrażenia przez Innego użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe będą one przetwarzane przez okres prowadzenia działalności przez Senior na Plus, a w przypadku wycofania zgody do momentu złożenia przez Kandydata oświadczenia w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w zakresie, w jakim nastąpiło wycofanie zgody tj. w zakresie poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, oraz niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia przez Senior na Plus.

 6. Uprawnienia Kandydatów i Innych użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych

    Zarówno Kandydat jak i Inny użytkownik są uprawnieni do:

1) Cofnięcia zgody
Kandydat oraz Inny Użytkownik mają prawo do cofnięcia każdej zgody na przetwarzanie danych, jakiej udzielili. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Senior na Plus zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Kandydata lub Innego użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji. Uniemożliwi jednak m.in. udział w procesie rekrutacyjnym, ewentualnie przyszłych procesach rekrutacyjnych lub możliwość kontaktu Senior na Plus z Kandydatem lub Innym użytkownikiem.

2) Sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Kandydat lub Inny użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Senior na Plus (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i Senior na Plus nie będzie mogło na w oparciu o inną podstawę prawną przetwarzać danych osobowych Kandydata lub Innego użytkownika, dane wobec wykorzystania których wniesiono sprzeciw zostaną usunięte.
Kandydat lub Inny użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania podanych danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem. 

3) Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Kandydat i Inny użytkownik mają prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:
a) wycofali określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o ich zgodę,
b) dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
c) wnieśli sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych,
d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
W związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody Senior na Plus ma prawo zachować dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

4) Ograniczenia przetwarzania danych
Kandydat lub Inny użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych,
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Kandydat lub Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
c) gdy dane osobowe Kandydata lub Innego Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały pozyskane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Kandydatowi lub Innemu Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Senior na Plus  są nadrzędne wobec sprzeciwu osoby, której dotyczą.

5) Dostępu do danych
Kandydat lub Inny użytkownik ma prawo uzyskać od Senior na Plus czy przetwarzane są jego dane osobowe.
W przypadku, gdy ma to miejsce, Kandydat lub Inny użytkownik ma prawo
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6) Sprostowania danych
Kandydat lub użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych, jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia, jeżeli są niekompletne.

7) Przenoszenia danych
Kandydat lub Inny użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które przekazał Senior na Plus, a następnie przesłać je do innego wybranego przez siebie administratora danych osobowych, Kandydat lub użytkownik ma prawo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Senior na Plus bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Dane osobowe zostaną przekazane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.
Kandydat lub użytkownik może wykonać powyższe uprawnienia za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie www.seniornaplus.pl (zakładka – Przetwarzanie danych). Celem wykonania wyżej wymienionych (pkt. 1-7) uprawnień, Senior na Plus spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania oświadczenia przez Senior na Plus.
W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Kandydata lub Innego użytkownika zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w zakresie, w jakim nastąpiło wycofanie zgody tj. w zakresie poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia przez Senior na Plus.

8) Zgłaszania skarg
Jeżeli Kandydat lub Inny Użytkownik uważa, że jego prawa do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zmiany w Polityce prywatności
  Senior na Plus, stosownie do potrzeb może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności.
  W przypadku dokonania zmian lub uzupełnienia zapisów w Polityce prywatności odpowiednie informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.seniornaplus.pl. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Kandydatom i Innym użytkownikom zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.